รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายนพพล สุขภิรมย์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next normal นายนพพล สุขภิรมย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 11 กันยายน 2564 2564
2 Microsoft Team นายนพพล สุขภิรมย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 26 พฤศจิกายน 2564 2564
3 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายนพพล สุขภิรมย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 5 มีนาคม 2566 2566