รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางจารุณี นันศิริ

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์ ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 18 เมษายน 2564 2564
2 ผ่านการทดสอบความรู้หัวข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 26 เมษายน 2564 2564
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 13 กรกฎาคม 2564 2564
4 เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 2565 นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 มกราคม 2565 2565
5 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ เนื่องในวันครูครั้งที่ 67 นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 16 มกราคม 2566 2566
6 ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูและประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยง นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 21 มกราคม 2566 2566
7 การอบรมหลักสูตรออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพทางการศึกษา เนื่องในวันครู "พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 เมษายน 2566 2566
8 การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ หลักสูตร เปิดเทอมใหม่อย่างไรให้การเรียนรู้ภาษาไทยไม่สะดุด นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 8 มกราคม 2567 2567
9 การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ หลักสูตร หลักสูตรสอนวิชาภาษาไทยอย่างไร ช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับเด็ก นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 8 มกราคม 2567 2567
10 การพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม นางจารุณี นันศิริ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 8 มกราคม 2567 2567