รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตรชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล นางพยอม ทิฆัมพรธีรวงค์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 31 สิงหาคม 2564 2564