รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.ศศิธร ศรีอมรโยธิน

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถี:การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะในชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” น.ส.ศศิธร ศรีอมรโยธิน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 28 มีนาคม 2565 2565