รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.รัชนีกร เกิดไชย

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 น.ส.รัชนีกร เกิดไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 18 สิงหาคม 2564 2564