รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายดลกิต นาทชัชวาลกุล

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 Active Learning in the Secondary Classroom in the age of COVID นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 31 กรกฎาคม 2564 2564
2 Facilitating English language learners in English-medium instruction classrooms in the Thai school context นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 31 กรกฎาคม 2564 2564
3 การสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย ด้วยเสียงบรรยายอัตโนมัติ นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 18 กันยายน 2564 2564
4 การสร้างใบงานและแบบทดสอบ ด้วยเว็บแอปพลิเคชั่น Live worksheets นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 18 กันยายน 2564 2564
5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานยุค Digital 4.0 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 11 ตุลาคม 2564 2564
6 การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว. PA) นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 17 ตุลาคม 2564 2564
7 เวทีวิชาการสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาตครั้ง ที่ 1 (The 1st National Basic Stem Innovation E-Forum 2021) นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 19 ตุลาคม 2564 2564
8 การวัดประเมินการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 21 พฤศจิกายน 2564 2564
9 Everywhere Everytime is Educational Technology นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 19 ธันวาคม 2564 2564
10 Teaching Reading & Writing: Strategies & Methods for Enhancing Student’s Learning นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 21 มกราคม 2566 2566
11 การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 25 กุมภาพันธ์ 2566 2566
12 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบนฐานสมรรถนะ (Competency – Based English Language Teaching and Learning) นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 26 เมษายน 2566 2566
13 บันทึกหลังสอนอย่างไรให้ตอบโจทย์ วPA ระยะเวลา 1 ชั่วโมง นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 27 เมษายน 2566 2566
14 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพลิกโฉมการศึกษา : ประสบการณ์จริงของห้องเรียนและการบริหารห้องเรียน ระยะเวลา 3 ชั่วโมง นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 2 มิถุนายน 2566 2566
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตร : การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media Ability) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 9 มิถุนายน 2566 2566
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตร : การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนบุคคล (Personal Cyber Security Management) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 16 มิถุนายน 2566 2566
17 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูแกนนำ) ให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2566 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 18 มิถุนายน 2566 2566
18 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตร : การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365” ระยะเวลา 3 ชั่วโมง นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 23 มิถุนายน 2566 2566
19 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตร : กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Personal Data Protection Act)” ระยะเวลา 3 ชั่วโมง นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 30 มิถุนายน 2566 2566
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า ภายใต้โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2566 นายดลกิต นาทชัชวาลกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 16 กรกฎาคม 2566 2566