รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.สิรินดา สุทธไชย

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยาฯ น.ส.สิรินดา สุทธไชย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 21 พฤศจิกายน 2564 2564