รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (Coding Online for Grade 7 – 8 Teacher (C4T – 8) รหัส 63025) น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 มิถุนายน 2564 2564
2 การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (Coding Online for Grade 10 – 12 Teacher (C4T – 9) รหัส 63026) น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 มิถุนายน 2564 2564
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการเรียน การสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 มิถุนายน 2564 2564
4 การอบรมออนไลน์ The AI for Oceans: Hour of code น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน นานาชาติ 10 มิถุนายน 2564 2564
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ศูนย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 18 กรกฎาคม 2564 2564
6 การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance agreement) น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 1 สิงหาคม 2564 2564
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
8 การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 8 ตุลาคม 2564 2564
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 24 ตุลาคม 2564 2564
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ศูนย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 19 มิถุนายน 2565 2565
11 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย ในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ศูนย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 30 ตุลาคม 2565 2565
12 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 4 ธันวาคม 2566 2566