รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.ชลดา นันทะน้อย

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 ผู้ตรวจข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รูปแบบข้อสอบอัตนัย น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 3 เมษายน 2564 2564
2 การพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร “ Youtube for teacher ” น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 25 พฤษภาคม 2564 2564
3 การเรียนออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 1 มิถุนายน 2564 2564
4 การอบรมการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชาการคิดสร้างสรรค์ น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 5 มิถุนายน 2564 2564
5 การอบรมให้ความรู้และทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 26 มิถุนายน 2564 2564
6 การทดสอบความรู้หัวข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 28 มิถุนายน 2564 2564
7 การอบรมออนไลน์และทดสอบความรู้ความเข้าในการพัฒนาการเรียนออนไลน์เชิงรุก (Active learning) น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 13 กรกฎาคม 2564 2564
8 เป็นผู้ตรวจข้อสอบโอเน็ตภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 11 มีนาคม 2565 2565
9 การอบรมเรื่องการเขียนบรรณานุกรม กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 29 กรกฎาคม 2565 2565
10 การอบรมเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจำวัน น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 18 สิงหาคม 2565 2565
11 การอบรมเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มความสามารถด้านการรู้เท่าทันสื่อ น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 29 สิงหาคม 2565 2565
12 การอบรมเรื่อง การฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอย (learning loss) น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 29 สิงหาคม 2565 2565
13 การอบรมเรื่อง critical thinking classroom design น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 29 สิงหาคม 2565 2565
14 การอบรมเรื่อง เยาวชนไทยกู้ภัยโควิด-19 น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 29 สิงหาคม 2565 2565
15 การอบรมเรื่อง creative thinking classroom design น.ส.ชลดา นันทะน้อย ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 29 สิงหาคม 2565 2565