รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายทักษกร เพ็ญมณี

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 โครงการอบรมออนไลน์การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนไตยทำนองสรภัญญะ นายทักษกร เพ็ญมณี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 มีนาคม 2564 2564
2 สื่อสให้เด็กยุคใหม่เข้าใจพูดอย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน นายทักษกร เพ็ญมณี ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 พฤษภาคม 2564 2564