รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายนนท์ธยา วาทกุลชร

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และวิดีทัศน์การจัดการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว92564 เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู นายนนท์ธยา วาทกุลชร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 4 พฤษภาคม 2564 2564
2 โครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษาและเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา นายนนท์ธยา วาทกุลชร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 9 ตุลาคม 2564 2564
3 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามช้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) นายนนท์ธยา วาทกุลชร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 10 ตุลาคม 2564 2564
4 โครงการต้นแบบการจัดการเรียนรู้การจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อยอดการดำเนินงานสู่ชุมชน นายนนท์ธยา วาทกุลชร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 19 ตุลาคม 2564 2564
5 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน นายนนท์ธยา วาทกุลชร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 24 ตุลาคม 2564 2564
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) นายนนท์ธยา วาทกุลชร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 24 ตุลาคม 2564 2564
7 การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) นายนนท์ธยา วาทกุลชร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2565
8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา นายนนท์ธยา วาทกุลชร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 29 มีนาคม 2565 2565
9 โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ นายนนท์ธยา วาทกุลชร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 29 เมษายน 2565 2565
10 การอบรมบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทยตามโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ นายนนท์ธยา วาทกุลชร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 29 พฤษภาคม 2565 2565
11 สร้าง PowerPoint ให้โต้ตอบได้ด้วย ClassPoint นายนนท์ธยา วาทกุลชร ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 11 มิถุนายน 2565 2565