รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางอรนิดา อิ่มทอง

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 เพศวิถีศึกษา นางอรนิดา อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 1 กันยายน 2564 2564
2 อาหารเพื่อสุขภาพ นางอรนิดา อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 2 กันยายน 2564 2564
3 ขนมวันสารทเดือน11 นางอรนิดา อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 2 กันยายน 2564 2564
4 สมุนไพรไทยกับการดูแลรักษาสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 นางอรนิดา อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 4 กันยายน 2564 2564
5 สมุนไพรใกล้ตัว นางอรนิดา อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 7 กันยายน 2564 2564
6 อาหารและสารอาหาร นางอรนิดา อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 7 กันยายน 2564 2564
7 มารยาทบนโต๊ะอาหารสากล นางอรนิดา อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 7 กันยายน 2564 2564
8 โครงการสัมมนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น นางอรนิดา อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 9 กันยายน 2564 2564
9 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ(วPA) นางอรนิดา อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 24 ตุลาคม 2564 2564
10 ประชุมครู อย.น้อย จังหวัดน่าน นางอรนิดา อิ่มทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 30 มกราคม 2567 2567