รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายสรจักร จันนันทะ

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมผู้บริหารและครูในโครงการวิทย์พลังสิบ นายสรจักร จันนันทะ สตรีศรีน่าน ภาค 3 กุมภาพันธ์ 0562 0562
2 การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีวิดีโอ นายสรจักร จันนันทะ สตรีศรีน่าน จังหวัด 22 ตุลาคม 2565 2565