รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 รายงานผลการประชุมเชิงปฎิบัติการ “เพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre-ONET วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6” น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ บ่อสวกวิทยาคาร โรงเรียน 8 ธันวาคม 2563 2563