รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.อริศรา สะสม

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 ฟัง ฟัง ฟัง คลายทุกข์ เพิ่มสุขสมรรถนะสำคัญ SEL น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 22 ตุลาคม 2564 2564
2 การดูแลใจตนเองเพื่อการทำงานในวิชาชีพครู น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 22 ตุลาคม 2564 2564
3 ใช้Bloom's Taxonomy อย่างไรไม่ให้เชย น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 22 ตุลาคม 2564 2564
4 เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตZFuture Problem Solving;FPS น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 22 ตุลาคม 2564 2564
5 "ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพ.ศ.."และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 9 ธันวาคม 2564 2564
6 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ น.ส.อริศรา สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 27 สิงหาคม 2565 2565