รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.วรรณิศา จินนะ

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค 22 มกราคม 2562 2562
2 ประชุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค 4 เมษายน 2562 2562
3 ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูง โดยกระบวนการวางแผนอนาคต บูรณาการระบบประกัน คุณภาพการศึกษา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 27 กรกฎาคม 2562 2562
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 28 สิงหาคม 2562 2562
5 สัมนาเวทีนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียน การสอนหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2 (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 18 กันยายน 2562 2562
6 สัมนาเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค 19 กันยายน 2562 2562
7 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 4 ตุลาคม 2562 2562
8 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
10 สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD " ประจำปีการศึกษา 2562 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ภาค 23 ธันวาคม 2562 2562
11 อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 7 มิถุนายน 2563 2563
12 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2563 สาขาชีววิทยา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถาน ศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 7 สิงหาคม 2563 2563
14 ประชุมหารือภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาและ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 27 สิงหาคม 2563 2563
15 อบรมเชิงปฏิบัติการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและ การออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
16 อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทาง การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน 13 ธันวาคม 2563 2563
17 อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training: Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 23 ธันวาคม 2563 2563
18 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2563 สาขาชีววิทยา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
19 ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 31 มีนาคม 2564 2564
20 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2564 สาขาชีววิทยา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 18 กรกฎาคม 2564 2564
21 อบรมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว19/2564 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน 10 ตุลาคม 2564 2564
22 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2564 สาขาชีววิทยา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 21 พฤศจิกายน 2564 2564
23 อบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน 30 พฤศจิกายน 2564 2564
24 การใช้ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platfrom) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 14 กุมภาพันธ์ 2565 2565
25 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2565 สาขาชีววิทยา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 19 มิถุนายน 2565 2565
26 การอบรม “STOP BULLYING จะดีกว่าไหม...ถ้าเราให้เกียรติกัน” ผ่านระบบออนไลน์ น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 2 กรกฎาคม 2565 2565
27 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2565 สาขาชีววิทยา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 30 ตุลาคม 2565 2565
28 อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน 5 ธันวาคม 2565 2565
29 ประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 17 กุมภาพันธ์ 2566 2566
30 ประชุมเตรียมความพร้อมและอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 20 กุมภาพันธ์ 2566 2566
31 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 10 พฤษภาคม 2566 2566
32 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน (ขั้นสูง) น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย โรงเรียน 17 พฤษภาคม 2566 2566
33 การประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 23 มิถุนายน 2566 2566
34 การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 21 ธันวาคม 2566 2566
35 อบรมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพ ทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เรื่อง Career academy จากคุรุสภา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 14 มกราคม 2567 2567
36 อบรมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพ ทางการศึกษา เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เรื่อง Well being จากคุรุสภา น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย ประเทศ 15 มกราคม 2567 2567
37 วิทยากรโครงการ ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง จังหวัดน่าน น.ส.วรรณิศา จินนะ นาน้อย จังหวัด 17 กุมภาพันธ์ 2567 2567