รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางวรรณี ปันอ้าย

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย จังหวัด 20 กันยายน 2563 2563
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training จิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู” นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย จังหวัด 25 ธันวาคม 2563 2563
3 การอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ประเทศ 11 กันยายน 2564 2564
4 การร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ประเทศ 16 มกราคม 2565 2565
5 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
6 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
7 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์ นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ประเทศ 26 เมษายน 2565 2565
8 อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย โรงเรียน 5 ธันวาคม 2565 2565
9 เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย ภาค 5 กุมภาพันธ์ 2566 2566
10 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย จังหวัด 10 พฤษภาคม 2566 2566
11 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการตามวิถีน่าน นางวรรณี ปันอ้าย นาน้อย โรงเรียน 17 พฤษภาคม 2566 2566