รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายวัชรพล เทพสิทธิ์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นายวัชรพล เทพสิทธิ์ นาน้อย จังหวัด 30 กันยายน 2562 2562
2 อบรมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา นายวัชรพล เทพสิทธิ์ นาน้อย โรงเรียน 10 ตุลาคม 2564 2564