รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รากที่สาม น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 25 มกราคม 2564 2564
2 Basic First Aid for Medical Emergemcy น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 31 มีนาคม 2564 2564
3 วันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2564 น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 13 เมษายน 2564 2564
4 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 23 เมษายน 2564 2564
5 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 26 เมษายน 2564 2564
6 การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 26 เมษายน 2564 2564
7 "รอบรู้เมืองแพร่" ตามแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 26 เมษายน 2564 2564
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 30 เมษายน 2564 2564
9 หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 8 พฤษภาคม 2564 2564
10 ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 8 พฤษภาคม 2564 2564
11 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 8 พฤษภาคม 2564 2564
12 การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 8 พฤษภาคม 2564 2564
13 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
14 คำขวัญนี้ จังหวัดอะไร น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
15 การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวิดีโอออนไลน์ และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
16 การฉีดวัคซีนโควิด-19 น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 27 พฤษภาคม 2564 2564
17 นวัตกรรมอวกาศจาก NASA ที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 27 พฤษภาคม 2564 2564
18 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 27 พฤษภาคม 2564 2564
19 10 สมุนไพรพื้นบ้านต้านโควิด-19 น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 28 พฤษภาคม 2564 2564
20 10 ประโยชน์ของกาแฟ น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 28 พฤษภาคม 2564 2564
21 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 28 พฤษภาคม 2564 2564
22 การปฐมพยาบาลงูกัด น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 28 พฤษภาคม 2564 2564
23 ลักษณะนาม น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 28 พฤษภาคม 2564 2564
24 วัคซีน COVID-19 น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 28 พฤษภาคม 2564 2564
25 The best sentence of the photograph น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 28 พฤษภาคม 2564 2564
26 English in Daily Life น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 28 พฤษภาคม 2564 2564
27 English For Travelling น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 28 พฤษภาคม 2564 2564
28 รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9 อัดแน่นด้วยคุณภาพตอบโจทย์ น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 19 กันยายน 2564 2564
29 การอบรมและผ่านการทดสอบ การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ประเทศ 14 มีนาคม 2565 2565
30 ความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนการสอน Active Learning น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว ภาค 29 เมษายน 2565 2565
31 การพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว จังหวัด 18 มิถุนายน 2565 2565
32 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (เครือข่ายโรงเรียนมหิดล) น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว จังหวัด 19 มิถุนายน 2565 2565
33 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย google Sites น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว โรงเรียน 5 กรกฎาคม 2565 2565
34 การอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง 5 องค์ประกอบ 3 สาระ และฐานทัพยากรท้องถิ่น น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว โรงเรียน 5 กรกฎาคม 2565 2565