รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
2 อบรมหลักสูตรการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับรายวิชานาฏศิลป์(3ชม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 4 กันยายน 2563 2563
3 อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผุ้บริหาร นักวิชาการ ครู" น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
4 อบรมโครงการส่งเสริมวิชาการด้านาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 30 กรกฎาคม 2564 2564
5 อบรมโครงการบริหารวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ (3ชั่วโมง) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 31 กรกฎาคม 2564 2564
6 เสวนาวิชาการเรื่องการสืบสานพิธีไหว้ครุนาฏศิลป์ไทย น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 11 สิงหาคม 2564 2564
7 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบอนไลน์(15ชม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
8 อบรมออนไลน์แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564 (6ชม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
9 อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรม thai dance for health น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 16 สิงหาคม 2564 2564
10 อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรม รำปลุกใจเพลงสังเวย น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 17 สิงหาคม 2564 2564
11 อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรม รำปลุกใจเพลงศึกบางระจัน น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 18 สิงหาคม 2564 2564
12 อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรม มโนราห์บูชายัญ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 19 สิงหาคม 2564 2564
13 อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรม มโนราห์บูชายัญ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 19 สิงหาคม 2564 2564
14 อบรมโครงการบริการวิชาการ"ด้านนาฏศิลป์" กิจกรรมพลายชุมพลแต่งตัว น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 20 สิงหาคม 2564 2564
15 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนาฏศิลป์ล้านนา โครงการถ่ายทอดความรู้และองคืความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 22 สิงหาคม 2564 2564
16 อบรมหลักสูตรการสอนนาฏศิลป์สำหรับเด็กประถม(6ชม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 26 สิงหาคม 2564 2564
17 อบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แบบActive Learning (6ชม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 27 สิงหาคม 2564 2564
18 อบรมหลักสูตรการแต่งหน้าการแสดงละครสำหรับเด็ก(6ชม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 28 สิงหาคม 2564 2564
19 อบรมหลักสูตรระบำนาฏนารีศรีอโยธยา(6ชม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 29 สิงหาคม 2564 2564
20 อบรมหลักสูตรจากวรรณกรรมสู่นาฏยกรรม(6ชม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 30 สิงหาคม 2564 2564
21 อบรมหลักสูตรระบำโพยมานสราญรมย์(6ชม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 1 กันยายน 2564 2564
22 อบรมหลักสูตรการศึกษามารยาทไทยผ่านการแสดงพื้นบ้าน(6ชม) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 3 กันยายน 2564 2564
23 อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 14 มีนาคม 2565 2565
24 อบรมการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพให้ ให้ถูกต้องตามหลักคำสอน น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 2 เมษายน 2565 2565
25 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด 3 เมษายน 2565 2565
26 อบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด 3 เมษายน 2565 2565
27 อบรมทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 4 เมษายน 2565 2565
28 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Teacher Education in The Next Normal น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว นานาชาติ 10 เมษายน 2565 2565
29 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่การศึกษาออนไลน์ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
30 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่การศึกษาออนไลน์ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
31 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมที่8 การสอนให้สนุกการสองให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 26 เมษายน 2565 2565
32 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 29 เมษายน 2565 2565
33 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมที่ 10 Active Learning น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 5 พฤษภาคม 2565 2565
34 อบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด 18 มิถุนายน 2565 2565
35 ร่วมกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งคนดีทูบีนัมเบอร์วัน น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด 24 มิถุนายน 2565 2565
36 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำของนักเรียน น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 1 กันยายน 2565 2565
37 การอบรม การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 24 ตุลาคม 2565 2565
38 อบรม plc สำหรับครู น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 24 ตุลาคม 2565 2565
39 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 25 ตุลาคม 2565 2565
40 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน ว.9(PA) น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด 13 พฤศจิกายน 2565 2565
41 วิทยากรการอบรม ระบบการดำเนินการระบบ DPA น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด 8 ธันวาคม 2565 2565
42 พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต” น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 6 มิถุนายน 2566 2566
43 พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “สาระสำคัญของกฎหมายวิธีฏิบัติราชการทางปกครอง” น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 7 มิถุนายน 2566 2566
44 พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ” น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 8 มิถุนายน 2566 2566
45 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดน่าน น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด 16 มิถุนายน 2566 2566
46 กิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด 26 มิถุนายน 2566 2566
47 อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR” น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว โรงเรียน 23 กรกฎาคม 2566 2566
48 การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว โรงเรียน 1 กันยายน 2566 2566
49 อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค หลักสูตรครูประจำชั้น น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 3 พฤศจิกายน 2566 2566
50 อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประกันโอกาสทางการเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตรครูประจำชั้น น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 3 พฤศจิกายน 2566 2566
51 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเรด สแตนเชียร์ และการแสดงผู้นำเชียร์ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2566 2566
52 คณะกรรมการและวิทยากรร่วมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว จังหวัด 6 ธันวาคม 2566 2566
53 การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามโครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมินยุคดิจิทัล น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว โรงเรียน 15 มกราคม 2567 2567
54 กิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา “การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 7” น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 16 มกราคม 2567 2567
55 อบรมหลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์การสร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์ ปัว ประเทศ 17 มกราคม 2567 2567