รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายอนุรักษ์ เมฆแสน

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา นายอนุรักษ์ เมฆแสน ปัว ประเทศ 19 กันยายน 2563 2563
2 อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน นายอนุรักษ์ เมฆแสน ปัว จังหวัด 21 พฤศจิกายน 2564 2564
3 อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นายอนุรักษ์ เมฆแสน ปัว จังหวัด 20 สิงหาคม 2566 2566