รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ปัว โรงเรียน 22 กุมภาพันธ์ 2564 2564
2 อบรมโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย “ภาษาไทยเรานี้มีทำนอง” น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ปัว จังหวัด 16 มีนาคม 2565 2565
3 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ Coach นักเรียน อ่าน เขียน และสรุปความภาษาไทย ร่วมกับโครงงานฐานวิจั น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ปัว จังหวัด 12 มิถุนายน 2565 2565
4 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ” รุ่นที่ 6 น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ปัว ประเทศ 18 กรกฎาคม 2565 2565
5 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)โรงเรียนปริยัติธรรมแผนสามัญการศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ปัว จังหวัด 22 สิงหาคม 2565 2565
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ” สำหรับข้าราชการ น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ปัว ภาค 17 มิถุนายน 2566 2566
7 โครงการ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการประเมิน ในยุคดิจิทัล”ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ปัว โรงเรียน 1 กันยายน 2566 2566
8 อบรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการประเมินในยุคดิจิทัล น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ปัว โรงเรียน 6 มกราคม 2567 2567
9 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก GPAS 5 Steps และสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลที่มุ่งสร้างสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยยึดตัวชี้วัดระหว่างทาง-ปลายทาง น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย ปัว ประเทศ 14 มกราคม 2567 2567