รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.ศิริลักษณา คำวัง

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 11 พฤษภาคม 2562 2562
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ สาขาวิชาเคมี น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 19 กรกฎาคม 2563 2563
3 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 25 กันยายน 2563 2563
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรื่องรู้วิถีใหม่ น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 23 พฤษภาคม 2564 2564
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ : Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 31 สิงหาคม 2564 2564
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ : Active Learning น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 10 กันยายน 2564 2564
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 3 ตุลาคม 2564 2564
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียน 3 ตุลาคม 2564 2564
10 การอบรมออนไลน์ในหัวข้อ คลิกเปลี่ยนชีวิต ค้นหาตัวตนสู่ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดเพื่อส่วนรวม น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ภาค 13 พฤศจิกายน 2564 2564
11 การอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science รุ่นที่ 1 น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 5 ธันวาคม 2564 2564
12 การอบรมการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform) น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2565 2565
13 การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 11 มีนาคม 2565 2565
14 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล ในโครงการ AIS อุ่นใจ CYBER น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 5 เมษายน 2565 2565
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 23 เมษายน 2565 2565
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดิโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 29 เมษายน 2565 2565
17 การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber)และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 29 เมษายน 2565 2565
18 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 27 สิงหาคม 2565 2565
19 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 15 กันยายน 2565 2565
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 2 ธันวาคม 2565 2565
21 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 26 พฤษภาคม 2566 2566
22 การอบรมโครงการต้นแบบสภานักเรียน เรียนรู้ สร้างภูมิความปลอดภัย เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 24 กรกฎาคม 2566 2566
23 การพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ประเทศ 1 กันยายน 2566 2566
24 การอบรมครูสร้างชาติ โครงการค่ายเยาวขนสร้างชาติ Reunion จังหวัดน่าน น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 10 กันยายน 2566 2566
25 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มฝึกสติ เพื่อการยอมรับและการพัฒนาตนเอง ต่อปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมในวัยรุ่น จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2567 (โปรแกรมจับใจ Mindfulness-based acceptance and self development:MBASD) น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 26 ตุลาคม 2566 2566
26 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างภูมิคุ้มกันและพิทักษ์สิทธิเด็ก ลดปัญหาทางสุขภาพจิต โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน น.ส.ศิริลักษณา คำวัง ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัด 8 มีนาคม 2567 2567