รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางพัชรินทร์ สุทธหลวง

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมเชิงปฎิบัติการ "โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีะจำปี 2562 นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง จังหวัด 5 ตุลาคม 2562 2562
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง จังหวัด 13 กุมภาพันธ์ 2564 2564
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Online) นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง โรงเรียน 3 ตุลาคม 2564 2564
5 EDUCA 2022 "ทำความรู้จักการวิจัยตนเอง (Self-study) เทรนด์ใหม่การวิจัยในชั้นเรียนที่ทำได้จริง" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 มิถุนายน 2565 2565
6 การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น (Online) นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง จังหวัด 18 มิถุนายน 2565 2565
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง จังหวัด 26 สิงหาคม 2565 2565
8 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง จังหวัด 26 สิงหาคม 2565 2565
9 EDUCA 2022 "ทำความรู้จักการวิจัยตนเอง (Self-study) เทรนด์ใหม่การวิจัยในชั้นเรียนที่ทำได้จริง" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 20 ตุลาคม 2565 2565
10 EDUCA 2022 "เมื่อ gen alpha กำลังจะขึ้นมาเป็นวัยรุ่น" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 20 ตุลาคม 2565 2565
11 EDUCA 2022 "ทำความเข้าใจเรื่อง PDPA -- ความกังวลที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ?" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 20 ตุลาคม 2565 2565
12 EDUCA 2022 "เพราะเด็กทุกคนยังรอวันฉายแสง : ชวนครูมองให้เห็นความเป็นผู้นำในตัว" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 20 ตุลาคม 2565 2565
13 EDUCA 2022 "ว่าด้วยการสอนนวัตกรรม : สอนเพื่อให้ได้นวัตกรรม หรือสอนให้เป็นนวัตกร ?" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 20 ตุลาคม 2565 2565
14 EDUCA 2022 "ครูเปลี่ยน (วิธีสอน) นักเรียนปรับ (พฤติกรรม)" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 20 ตุลาคม 2565 2565
15 EDUCA 2022 "ครูกล้า นักเรียนก้าว: เมื่อครูกล้าคิด กล้าทำ กล้านำตัวเอง ทำให้นักเรียนก้าวสู่การเรียนรู" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 20 ตุลาคม 2565 2565
16 EDUCA 2022 "จิตวิทยาเพศภาวะและเพศวิถีสำหรับครู" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 20 ตุลาคม 2565 2565
17 EDUCA 2022 "จิตวิทยาสร้างสุขจากครูสู่นักเรียน" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 20 ตุลาคม 2565 2565
18 EDUCA 2022 "เติบโตได้ท่ามกลางความไม่ปกติ : ชุมชนกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรและผู้ประกอบการ" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 20 ตุลาคม 2565 2565
19 EDUCA 2022 "การปรับหลักสูตรและกิจกรรมที่ใช้แนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ว่าด้วยทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน (Redesign Curriculum: Problem-based Learning and Local Water Resources)" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 20 ตุลาคม 2565 2565
20 EDUCA 2022 "คิดเล่น ๆ ให้เห็นเป็นภาพ : สร้างสรรค์แผนหน้าเดียวด้วย Visual Thinking และ Design Thinking" นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 20 ตุลาคม 2565 2565
21 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง จังหวัด 3 มีนาคม 2566 2566
22 การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง จังหวัด 26 พฤษภาคม 2566 2566
23 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง จังหวัด 12 มิถุนายน 2566 2566
24 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง จังหวัด 29 มีนาคม 2567 2567
25 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับพื้นฐาน (Basic Digital Competency) นางพัชรินทร์ สุทธหลวง มัธยมป่ากลาง ประเทศ 29 มีนาคม 2567 2567