รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายศราวุธ ธรรมวงค์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research & Knowledge Formation) (IS) นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม โรงเรียน 15 กันยายน 2563 2563
2 การอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 18 ธันวาคม 2565 2565
3 นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 20 กรกฎาคม 2566 2566
4 การทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 21 กรกฎาคม 2566 2566
5 สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่ SDGs นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 27 กรกฎาคม 2566 2566
6 นวัตกรรมการบริหารบนฐานเทคโนโลยี นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม ประเทศ 10 สิงหาคม 2566 2566
7 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐาน ยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ นายศราวุธ ธรรมวงค์ หนองบัวพิทยาคม โรงเรียน 9 ธันวาคม 2566 2566