รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 The Teacher Training Workshop under "Rak Nan Pan Pasa" Project นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 14 กรกฎาคม 2562 2562
2 การโค้ชเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 ตุลาคม 2562 2562
3 เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving ; FPS) นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 ตุลาคม 2562 2562
4 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 ตุลาคม 2562 2562
5 การวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดสู่การสร้างเครื่องมือวัดผลที่หลากหลาย นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 ตุลาคม 2562 2562
6 การอบรมออนไลน์ ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 28 เมษายน 2563 2563
7 การอบรมออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 3 พฤษภาคม 2563 2563
8 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
9 การอบรมออนไลน์ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 28 พฤษภาคม 2563 2563
10 การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพผู้เรียน นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 2 ธันวาคม 2563 2563
11 English Discoveries Placement Test นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 30 มิถุนายน 2564 2564
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลัเกณฑ์และวิธีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง โรงเรียน 3 ตุลาคม 2564 2564
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 6 จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 19 เมษายน 2565 2565
14 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 29 เมษายน 2565 2565
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber) และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 29 เมษายน 2565 2565
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 5 พฤษภาคม 2565 2565
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 18 มิถุนายน 2565 2565
18 การอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 18 มิถุนายน 2565 2565
19 GEG Thailand Live Event 2022 : Flexible learning for sustainable learners with Google Workspace for Education นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 2 กรกฎาคม 2565 2565
20 GEG Thailand Live Event 2022 : Google Apps for Classroom นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 2 กรกฎาคม 2565 2565
21 GEG Thailand Live Event 2022 : Google Slides Tips & Tricks for Teachers นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 2 กรกฎาคม 2565 2565
22 GEG Thailand Live Event 2022 : ประติมากรรมออนไลน์ 3D Pottery Arts & Culture นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 2 กรกฎาคม 2565 2565
23 GEG Thailand Live Event 2022 : 4 เครื่องมือของ Google เพื่อทำให้ห้องเรียนมีสีสัน และอินเตอร์แอคทีฟ นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 2 กรกฎาคม 2565 2565
24 GEG Thailand Live Event 2022 : เกมิฟิเคชั่น สำหรับ Google Classroom นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 3 กรกฎาคม 2565 2565
25 GEG Thailand Live Event 2022 : การจัดการเรียนรู้ด้วย Chromebooks และ Google Workspace นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 3 กรกฎาคม 2565 2565
26 GEG Thailand Live Event 2022 : แหล่งเรียนรู้ รวมถึงแนวทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน Flexible Learning สำหรับครูและนักเรียน นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 3 กรกฎาคม 2565 2565
27 GEG Thailand Live Event 2022 : กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Chrome Extension และการใช้ New table templates and dropdown chips ใน Google Docs เพื่อสร้างเอกสารแบบทำงานร่วมกัน นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 3 กรกฎาคม 2565 2565
28 GEG Thailand Live Event 2022 : Google ชวนสำรวจสัตว์โลกบน AR และการสร้างภาพ 3D สุดอลังการ Cospace EDU by Google Chrome นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 3 กรกฎาคม 2565 2565
29 GEG Thailand Live Event 2022 : สร้างห้องเรียนแบบ Active Learning ด้วย Google Slide + Pear Deck นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 3 กรกฎาคม 2565 2565
30 โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู : ครูไทยกับการรู้เท่าทันสื่อ นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 27 สิงหาคม 2565 2565
31 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน (PA) นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 12 พฤศจิกายน 2565 2565
32 โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ประเทศ 21 มกราคม 2566 2566
33 การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรครูและบุคลากรสาธารณสุข ในหลักสูตรพัฒนานักรับฟังเชิงลึก (Deep Listen) นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 9 กุมภาพันธ์ 2566 2566
34 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง โรงเรียน 23 กุมภาพันธ์ 2566 2566
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 25 กุมภาพันธ์ 2566 2566
36 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 26 พฤษภาคม 2566 2566
37 โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ปีการศึกษา 2566 นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ภาค 11 มิถุนายน 2566 2566
38 ศาสตร์การให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนในยุคดิจิทัล นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ภาค 11 มิถุนายน 2566 2566
39 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเสริมพลังครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม SAFE B - Mod นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 16 มิถุนายน 2566 2566
40 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้สูงสุด รุ่นที่ 1/2566 นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง จังหวัด 7 ตุลาคม 2566 2566
41 การอบรมในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ โครงการสานพลังเครือข่ายร่วมสร้างสื่อสุขภาวะ สู่ปฏิบัติการทางสังคม นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์ มัธยมป่ากลาง ภาค 4 กุมภาพันธ์ 2567 2567