รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ 18 กันยายน 2563 2563
2 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร จังหวัด 21 พฤศจิกายน 2563 2563
3 หลักสูตรสมรรถนะกับการบริหารโรงเรียนยุคใหม่ น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร ประเทศ 27 พฤศจิกายน 2564 2564
4 ประชุมสัมมนา โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร จังหวัด 4 กุมภาพันธ์ 2565 2565
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และการขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร จังหวัด 2 เมษายน 2566 2566