รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางอำพร พิยะ

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training Online หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยร่น กรณีความรุนแรง นางอำพร พิยะ ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563