รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางปวีณา ปิ่นทอง

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 เมษายน 2561 2561
2 การอบรมวิชาเทคนิคปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 21 กรกฎาคม 2562 2562
3 การอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 มิถุนายน 2563 2563
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การทดลองเคมีแบบย่อส่วน รุ่นที่ 7 นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 24 มิถุนายน 2563 2563
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รุ่นที่3) นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 4 เมษายน 2564 2564
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 มิถุนายน 2564 2564
7 ครูวิทยาศาสตร์วิถีใหม่ จัดการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจและสะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 4 สิงหาคม 2564 2564
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด สพฐ. นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
9 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) รุ่นที่ 1 นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 11 กุมภาพันธ์ 2565 2565
10 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 กุมภาพันธ์ 2565 2565
11 ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 31 มีนาคม 2565 2565
12 โครงการขยายเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ด้านปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 8 เมษายน 2566 2566
13 ส่งเสริมศักยภาพการทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรื่อง การสร้างประเด็นท้าทาย (วPA) ด้วยกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (GLOBE) นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 พฤษภาคม 2566 2566
14 สิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Environment 4.0 นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 21 พฤษภาคม 2566 2566
15 Health in Global Warming : สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน นางปวีณา ปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 23 พฤษภาคม 2566 2566