รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายมนตรี ฆ้องเดช

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำ นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด 15 สิงหาคม 2561 2561
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ (MI) และ (PLC) นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม จังหวัด 18 มกราคม 2563 2563
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ (PA) นายมนตรี ฆ้องเดช หนองบัวพิทยาคม โรงเรียน 3 ตุลาคม 2564 2564