รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การสร้างสื่อสำหรับครูในยุค New Normal ด้วยโปรแกรม Canva นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 พฤศจิกายน 2564 2564
2 การพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) และการพัฒนาวีดีทัศน์ผลงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 และว 15/2565 นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 11 กุมภาพันธ์ 2566 2566
3 การอบรมออนไลน์ (Online) Google Meet “ด้านทักษะการเก็บงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Google Site และ Canva นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 27 มีนาคม 2566 2566