รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 26 เมษายน 2562 2562
2 อบรมทางไกล การจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 28 มิถุนายน 2562 2562
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 13 สิงหาคม 2562 2562
4 ค่ายอบรมครูแกนนำเตรียมความพร้อมห้องเรียนออนไลน์ Cass Start สำหรับการวิจัย นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 22 กันยายน 2562 2562
5 ประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 4 ตุลาคม 2562 2562
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และทักษะ PLC ร่วมกับ KM นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 6 ตุลาคม 2562 2562
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 7 ตุลาคม 2562 2562
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ประจำปี 2562 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 8 ตุลาคม 2562 2562
9 ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 7 พฤษภาคม 2563 2563
10 การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบเพื่อการวัดและประเมินผลผู้เรียน นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 12 สิงหาคม 2563 2563
11 ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 12 สิงหาคม 2563 2563
12 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 13 สิงหาคม 2563 2563
13 การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 13 สิงหาคม 2563 2563
14 การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 17 สิงหาคม 2563 2563
15 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 18 สิงหาคม 2563 2563
16 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 18 สิงหาคม 2563 2563
17 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และ ห้องเรียนออนไลน์ 2 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 18 พฤษภาคม 2564 2564
18 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 19 พฤษภาคม 2564 2564
19 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และการวัดและประเมินสำหรับการเรียนออนไลน์ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
20 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโดแบบมีปฏิสัมพันธ์ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 21 พฤษภาคม 2564 2564
21 การส่งเสริมศักยภาพคุณครู กิจกรรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 1 นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 25 กันยายน 2564 2564
22 วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 25 กันยายน 2564 2564
23 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 25 กันยายน 2564 2564
24 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร จังหวัด 28 กันยายน 2564 2564
25 อบรม เรื่องการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ภาค 17 กันยายน 2565 2565
26 การเรียนe-Learning เงินทองต้องวางแผน นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร ประเทศ 7 มกราคม 2566 2566
27 การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร โรงเรียน 26 พฤษภาคม 2566 2566
28 การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เน้นทางอาชีพน STEM & Coding นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์ เมืองยมวิทยาคาร โรงเรียน 12 มิถุนายน 2566 2566