รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางสุธีรา งานชูกิจ

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอ่านเรื่อง “กำเมียงออนไลนฺ”(ภาษาเหนือ) นางสุธีรา งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 18 พฤษภาคม 2564 2564
2 “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำสั่งที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นางสุธีรา งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 18 พฤษภาคม 2564 2564
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ นางสุธีรา งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 18 กรกฎาคม 2564 2564
4 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PERFOMANCE AGREEMENT) นางสุธีรา งานชูกิจ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 1 สิงหาคม 2564 2564