รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 393 น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ สา จังหวัด 22 กรกฎาคม 2562 2562
2 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ระดับมัธยมศึกษา น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ สา โรงเรียน 20 มีนาคม 2563 2563
3 อบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ น.ส.สุภาพรรณ สิทธิวงศ์ สา จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563