รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายสมนึก ปินตา

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและCoding ระดับชั้นมัธยมศึกษา” นายสมนึก ปินตา โรงเรียน 20 มีนาคม 2563 2563
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ นายสมนึก ปินตา จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
3 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายสมนึก ปินตา ประเทศ 7 พฤศจิกายน 2563 2563
4 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” นายสมนึก ปินตา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563