รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางสุมาลี สมบัติปัญญ์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 ค่าย "Beginning Special Class" ปีการศึกษา 2560 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 10 เมษายน 2560 2560
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 13 พฤษภาคม 2560 2560
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 7 มิถุนายน 2560 2560
4 ค่าย "Beginning Special Class" ปีการศึกษา 2561 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 11 เมษายน 2561 2561
5 Regional English Training Centre Project (Boot Camp) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 30 เมษายน 2561 2561
6 Gifted English Camp 2018 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ภาค 9 ธันวาคม 2561 2561
7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ประจำปีการศึกษา 2562 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 13 พฤษภาคม 2562 2562
8 Communicative English and Chinese Day Camp 2019 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 1 มิถุนายน 2562 2562
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning)) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 24 พฤศจิกายน 2562 2562
10 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 28 มีนาคม 2563 2563
11 การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Application นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 28 เมษายน 2563 2563
12 การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าน 2016 (Covid-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
13 Online training : The Exam for Special Subject of Senior Scout Course Unit 1 "Hikers & Camp Manager" (English version)) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 26 พฤษภาคม 2563 2563
14 Listening Skill Preparation Test for CEFR นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 28 พฤษภาคม 2563 2563
15 การทดสอบความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ภัยร้ายจากบุหรี่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 31 พฤษภาคม 2563 2563
16 การเรียนหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ 3 ชั่วโมง เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 31 พฤษภาคม 2563 2563
17 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset การศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะตามคู่มือ SEEM นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 12 มิถุนายน 2563 2563
18 ค่ายฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 21 มิถุนายน 2563 2563
19 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
20 การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล "การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLC" นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2563 2563
21 การอบรมออนไลน์หลักสูตรยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา ประเทศ 23 มกราคม 2564 2564
22 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฑบูชา ประจำปี 2564 นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 26 กุมภาพันธ์ 2564 2564
23 ประกันคุณภาพทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า (Covid-19) นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา จังหวัด 4 พฤษภาคม 2564 2564
24 การอบรมออนไลน์เรื่องอินเตอร์เน็ต นางสุมาลี สมบัติปัญญ์ สา โรงเรียน 30 พฤศจิกายน 2564 2564