รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายกัมพล ปิจดี

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ) นายกัมพล ปิจดี สา ภาค 5 มิถุนายน 2562 2562
2 การประชุม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นายกัมพล ปิจดี สา จังหวัด 24 มิถุนายน 2563 2563
3 การประชุม การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน นายกัมพล ปิจดี สา จังหวัด 12 กรกฎาคม 2563 2563
4 การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre O-NETวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นายกัมพล ปิจดี สา โรงเรียน 8 ธันวาคม 2563 2563
5 การออกแบบเรียนรู้เชิงรุก Active learning เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน นายกัมพล ปิจดี สา โรงเรียน 10 พฤษภาคม 2566 2566
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active learning นายกัมพล ปิจดี สา โรงเรียน 1 กรกฎาคม 2566 2566