รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายณรงค์ สมศักดิ์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมเชิงปฎิบัติการตามคู่มือ SEEEm 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS นายณรงค์ สมศักดิ์ สา จังหวัด 2 สิงหาคม 2563 2563
2 โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล/ในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะ นายณรงค์ สมศักดิ์ สา โรงเรียน 11 กรกฎาคม 2564 2564