รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 อบรมครูพี่เลี้ยงหลักสูตรอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้านระบบทางไกล “ตรวจพันธุ์ ทันด่วน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 2 เมษายน 2562 2562
2 อบรมแอดมินประจำเขตการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 23 ธันวาคม 2562 2562
3 อบรม ITA น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 9 สิงหาคม 2563 2563
4 ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทับ น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 22 เมษายน 2564 2564
5 การพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนกานสอนอาชีวศึกษา หลักสูตร Youtube for Teacher น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 25 พฤษภาคม 2564 2564
6 การอบรม เชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการศึกษา Offic 365 (A1) และการใช้งานระบบ (E-mail Account) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center) น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 24 มิถุนายน 2565 2565
7 อบรมผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 28 ธันวาคม 2565 2565
8 อบรมผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 30 มกราคม 2566 2566
9 Unplugged Coding: ครูตัวแม่จะแคร์คอมเพื่อ? น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 22 เมษายน 2566 2566
10 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้ Google Big Query น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 24 เมษายน 2566 2566
11 กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Skills4Life Webinar ในหัวข้อ ฟูมฟักทักษะแห่งอนาคตสำหรับกำลังคนในยุคใหม่ น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 28 เมษายน 2566 2566
12 โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรทา งการศึกษาด้านหุ่นยนตร์และปัญญาประดิษฐ์ น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 6 พฤษภาคม 2566 2566
13 A Day the Life ชีวิตครูไทยกับ ChatGPT น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 26 พฤษภาคม 2566 2566
14 Building Coders และทิศทางการพัฒนา AI Coding ของไทย น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 23 มิถุนายน 2566 2566
15 การสร้างสรรค์ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ รุ่นที่ ๒ น.ส.พิมพ์ระวี แก้วอินทร์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 กรกฎาคม 2566 2566