รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางปียมาศ พาใจธรรม

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนว ทางการประกันคุณภาพภายนอก นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 17 กุมภาพันธ์ 2566 2566
2 การประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางปียมาศ พาใจธรรม ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 23 มิถุนายน 2566 2566