รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางรัตนา วรินทร์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 English Discoveries-CEFR นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 8 สิงหาคม 2563 2563
2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัด สพฐ. นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
3 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet นางรัตนา วรินทร์ ทุ่งช้าง จังหวัด 28 กันยายน 2564 2564