รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การศึกษาค้นหวาและสร้างองค์ความรู้ (Research &Knowledge Formation ) (IS) นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 15 ตุลาคม 2563 2563
2 หลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพศวรรตที่ 21 นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 25 ตุลาคม 2564 2564
3 การใช้แพลตฟอร์ม Class Box & Big Box และหนังสือเรียนภาอังกฤษ New Frontiers นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 12 ธันวาคม 2564 2564
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 2 ธันวาคม 2566 2566