รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นายภราดร หมื่นโพธิ์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 6 พฤษภาคม 2563 2563
2 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ G Suite for Education นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 27 มิถุนายน 2563 2563
4 อบรมจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 15 ตุลาคม 2564 2564
5 อบรมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (วPA) นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 16 ตุลาคม 2564 2564
6 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 29 ตุลาคม 2564 2564
7 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิตัล นายภราดร หมื่นโพธิ์ เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 2 ธันวาคม 2566 2566