รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 หลักสูตร ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 17 เมษายน 2563 2563
2 การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 23 ตุลาคม 2564 2564
3 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หัวข้อ ส่งเสริมศักยภาพคุณครู ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 27 พฤศจิกายน 2564 2564
4 ผ่านการสอบวัดความรู้วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 29 พฤศจิกายน 2564 2564
5 ผ่านการสอบวัดความรู้หัวข้อ เทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2565 ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 1 กุมภาพันธ์ 2565 2565
6 การปฎิบัติกิจกรรม PLC เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 5 กุมภาพันธ์ 2565 2565
7 อบรมสอนจีนแนวใหม่สไตล์ Active Learning ระดับประถม - มัธยม ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ประเทศ 12 กุมภาพันธ์ 2565 2565
8 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการบริหารสถานศึกษา ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 9 กันยายน 2565 2565
9 อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน อิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เส้นทางอาชีพ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 12 มิถุนายน 2566 2566
10 อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" โรงเรียน 9 ธันวาคม 2566 2566
11 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา มืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" จังหวัด 6 มกราคม 2567 2567