รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางจิรารัตน์ บริวัน

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 PLC:Professional Learning Communiry สำหรับครู นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 9 พฤษภาคม 2564 2564
2 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 9 พฤษภาคม 2564 2564
3 ยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 13 พฤษภาคม 2564 2564
4 ชีวิตวิ๔ีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 20 พฤษภาคม 2564 2564
5 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 28 พฤษภาคม 2564 2564
6 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 15 สิงหาคม 2564 2564
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ(PA) นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 24 ตุลาคม 2564 2564
8 พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 22 มกราคม 2565 2565
9 อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ"การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 สไตล์ครูเอมอร" นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 11 มิถุนายน 2565 2565
10 วิทยากร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิลาการฯ นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 19 มิถุนายน 2565 2565
11 อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551" นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 22 ตุลาคม 2565 2565
12 อบรมออนไลน์ หลักสูตรสำหรับครู เรื่อง ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน(CLASSROOM ENGLISH EXPRESSIONS) นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 26 ตุลาคม 2565 2565
13 วิทยากรสอนเสริมความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5-ป.6 โรงเรียนนิธิวิทย์ นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 8 ธันวาคม 2565 2565
14 อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์หลักสูตร การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 8 มกราคม 2566 2566
15 ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 10 มีนาคม 2566 2566
16 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะโรคซึมเศร้า นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 16 กรกฎาคม 2566 2566
17 วิทยากรค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 นางจิรารัตน์ บริวัน ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 13 ธันวาคม 2566 2566