รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางทิพวรรณ จำปาแก้ว

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 นางทิพวรรณ จำปาแก้ว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประเทศ 5 กุมภาพันธ์ 2566 2566