รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางศิริลดา เปียงชมภู

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมผู้ให้บริการคัดกรองนักเรียนพิการและผู้ให้บริการสอนเสริม นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 16 กุมภาพันธ์ 2563 2563
2 นำรูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อเสริมสร้างทักาะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม ภาค 1 พฤษภาคม 2563 2563
3 นำรูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามแนวคิด GPAS 5 Steps เพื่อเสริมสร้างทักาะการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม ภาค 1 พฤษภาคม 2563 2563
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 12 มิถุนายน 2563 2563
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 19 กรกฎาคม 2563 2563
6 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และงานการประกันคุุณภาพการศึกษา นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 25 พฤศจิกายน 2563 2563
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 7 กุมภาพันธ์ 2564 2564
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 18 กรกฎาคม 2564 2564
9 การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่่อนนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม จังหวัด 28 กันยายน 2564 2564
10 การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 26 ตุลาคม 2564 2564
11 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ นางศิริลดา เปียงชมภู สันติสุขพิทยาคม โรงเรียน 21 พฤศจิกายน 2564 2564