รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางนฤมล นิ่มพยา

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรครู โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. รุ่น 2 (ภาคเหนือ) นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ภาค 26 พฤษภาคม 2562 2562
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการเล่นซูดุกุ สำหรับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัด 2 พฤศจิกายน 2562 2562
3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ทักษะ ศตวรรษที่ 21 นางนฤมล นิ่มพยา ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โรงเรียน 11 มิถุนายน 2565 2565