รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางภคธีรา อุปจักร์

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามแนวคิด Active Learning นางภคธีรา อุปจักร์ บ่อเกลือ ประเทศ 19 สิงหาคม 2560 2560
2 10 เรื่อง STEM ต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา นางภคธีรา อุปจักร์ บ่อเกลือ ประเทศ 26 สิงหาคม 2561 2561
3 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด อย่างมีวิจารณญาณสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางภคธีรา อุปจักร์ บ่อเกลือ ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
4 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระ : การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางภคธีรา อุปจักร์ บ่อเกลือ ประเทศ 15 พฤษภาคม 2563 2563
5 การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่สอดแทรกหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา นางภคธีรา อุปจักร์ บ่อเกลือ ประเทศ 15 พฤษภาคม 2564 2564
6 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางภคธีรา อุปจักร์ บ่อเกลือ จังหวัด 2 ธันวาคม 2565 2565