รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา

นางนัททิดา ระลึก

# รายการ ผู้รายงาน โรงเรียน ระดับ วันที่สำเร็จ ปี
1 เข้าร่วมนำเสนอและประกวดผลงาน Best Practice "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2561 สืบสารพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2562 2562
2 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ (Digital Literacy) นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 1 พฤษภาคม 2563 2563
3 ได้ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 7 พฤษภาคม 2563 2563
4 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 13 พฤษภาคม 2563 2563
5 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 13 พฤษภาคม 2563 2563
6 ได้ผ่านการวัดและประเมินผลออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 5 กรกฎาคม 2563 2563
7 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียน 18 พฤษภาคม 2564 2564
8 ผ่านการอบรมเชิงปฏฺิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cyber)และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล(OBEC Content Center) นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 29 เมษายน 2565 2565
9 ผ่านการอบรมเชิงปฏฺิบัติการเพื่อนิเทศอบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 29 เมษายน 2565 2565
10 ผ่านการอบรมพัฒนาครูด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชาติและสมรรถนะผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่น นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จังหวัด 18 มิถุนายน 2565 2565
11 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) ด้วยระบบ e-Learning นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 24 มิถุนายน 2565 2565
12 เป็นครูแกนนำและผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ นางนัททิดา ระลึก ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ประเทศ 3 พฤษภาคม 2566 2566